Stacks Image 640
Installatie, onderhoud & herstellingen van waterleidingen, waterafvoer & hergebruik regenwater.
Winterklaar maken van kwetsbare installaties.
Installatie en renovatie van badkamer & doucheruimte.
Plaatsing en vernieuwing van toiletten.
Stacks Image 651
Vernieuwen elektriciteitskast en de volledige elektrische installatie.
Plaatsen van elektrische boilers voor keuken en badkamertoepassingen.
Stacks Image 662
Stacks Image 667
Plaatsen van ketels zowel voor radiatoren, convectoren als voor vloerverwarming.
Keuring en onderhoud van gasketels.
Attest 6 % BTW in de bouw
Ondergetekenden, Dhr. en/of Mevr. ______________________________________________
wonende _____________________________ (straatnaam + nummer)__________ (postcode)
_________________________ (gemeente)

verklaren hiermede dat onroerende werkzaamheden welke zullen worden uitgevoerd aan de woning gelegen te: _________________________________ (gemeente)

door: Frederik Quirynen bvba registratienummer : BE 0835.551.961          02 16 10
en deze onderworpen zijn aan het tijdelijk verlaagd BTW-tarief van 6% gezien het onroerende handelingen betreffen met eventuele leveringen aan een onroerend goed dat ten minste 5 jaar in gebruik is.
(KB 20/ART.1bis   § 1. In afwijking van artikel 1, wordt vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 december 2002, het werk in onroerende staat en andere handelingen bedoeld in § 3, met uitsluiting van de materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de verstrekte dienst, onderworpen aan het tarief van 6 pct., voor zover de voorwaarden zijn vervuld)
1) Het onroerend goed wordt uitsluitend als woning aangewend.(1)
2) Het onroerend goed wordt gemengd aangewend : (1)
2.1) het onroerend goed wordt hoofdzakelijk als woning aangewend (1)
2.2) de onroerende werken moeten als volgt worden uitgesplitst : (1)
2.2.a) privaat gedeelte: .... % (1)
2.2.b) beroepsgedeelte : .... % (1)

De opdrachtgever ontslaat de aannemer van iedere verantwoordelijkheid omtrent het toe te passen tarief inzake de BTW-wetgeving en neemt vanaf heden alle gevolgen van een verkeerde toepassing die het gevolg van dit attest zijn, onherroepelijk voor zijn rekening.

Gedaan te _________________________, datum ________________

Handtekening(en)(1) te schrappen
 
Print dit attest