Stacks Image 604
Installatie, onderhoud & herstellingen van waterleidingen, waterafvoer & hergebruik regenwater.
Winterklaar maken van kwetsbare installaties.
Installatie en renovatie van badkamer & doucheruimte.
Plaatsing en vernieuwing van toiletten.
Stacks Image 615
Vernieuwen elektriciteitskast en de volledige elektrische installatie.
Plaatsen van elektrische boilers voor keuken en badkamertoepassingen.
Stacks Image 626
Stacks Image 631
Plaatsen van ketels zowel voor radiatoren, convectoren als voor vloerverwarming.
Keuring en onderhoud van gasketels.

Verkoopsvoorwaarden
 

In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze van de koper, geniet eerstgenoemd de voorkeur, behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding.
                                               
1.       Prijzen en betaling
1.   Onze aanbiedingen zijn bindend voor de termijn bepaald in de bijzondere voorwaarden. Zo geen termijn werd vastgelegd zijn onze aanbiedingen volledig vrijblijvend.
De overeengekomen prijs staat vast gedurende 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst werd gesloten. Daarna zijn we gerechtigd om de prijzen aan te passen aan prijsschommelingen, zoals verhogingen van materiaalprijzen, verhoging van arbeidsloon e.d.m.
2.   We zijn gerechtigd om een voorschot op de definitieve prijs te vragen. We zullen bij levering of plaatsing contante betaling vragen, tenzij anders overeengekomen. De betaling is draagbaar en dient te gebeuren op het vestigingsadres. Alle kosten voor betaling zijn ten laste van de klant.
3.   Nalatigheid van de klant bij het afnemen of laten plaatsen van het besteld, laat de betalingsverplichting van de klant onverlet. Bij weigering tot afnemen zullen we slechts verplicht zijn het bestelde gedurende 1 maand na de verzending van een aangetekend schrijven met aanmaning tot afname in voorraad houden. Daarna staat het ons vrij te ontdoen van deze goederen, onverminderd de verplichting van de klant om de overeengekomen prijs te betalen, verhoogd met een vergoedingvoor het ter beschikking houden van de goederen.
4.   Indien een factuur niet contant betaald wordt, worden alle bedrage welke de koper, uit welke hoofde ook nog verschuldigd is, niettegenstaande betalingsfaciliteiten, dadelijk eisbaar. Indien de klant op de vervaldag weigert zijn betalingsverplichting te voeldoen, is hij direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 15% op de door de klant te betalen prijs, met een minimum van €50, onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te eisen. Bij laattijdige betaling is de klant zonder aanmaning, of ingebrekestelling van rechtswege, vanaf  datum van de factuur, contractuele intresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis.
 
2.       Leveringen
1.   Overeengekomen levertijden zijn richttermijnen, steeds benaderd en dus niet bindend, zelfs niet zo zij uitdrukkelijk op de bestelbon vermeld zijn. De levertermijn wordt alleszins geschorst in gevolgen van overmacht, vorst, slecht weer en bevoorradingsmoeilijkheden. Deze opsomming is niet beperkend. Een vertraging in de uitvoering van het werk kan geen grond zijn tot ontbinding van de overeenkomst, noch betaling van enige schadevergoeding. Indien geen levertermijn is bepaald, zullen leveringen en uitvoering naar best vermogen geschieden.
2.   We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging van het pand waar de werken werden uitgevoerd, tenzij onze fout n.a.v. kan worden aangetoond.
3.   De klant dient de levering en uitvoering van de overeenkomst op het overeengekomen tijdstip mogelijk te maken. Indien de klant daaraan niet voldoet, vervalt zijn recht om de naleving van de levertermijnen te vorderen en zijn we gerechtigd om een forfaitaire schadevergoeding van €125 te vorderen, indien onze werkordening in het gedrang komt.
4.   De klant draagt het risico van de door hem bestelde goederen, vanaf het ogenbljk waarop deze aan hem zijn overhandigd.
5.   Zolang de klant niet alle bedragen, die hij aan ons verschuldigd is, heeft voldaan, behouwen we de eigendom van alle geleverde en geplaatste goederen.
 
3.       Klachten
1.   De klant zal de goederen bij de levering naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken. Hij dient de goederen voor gebruik te testen. Zoniet worden de goederen geacht door de klant te zijn aanvaard. De klant dient eventuele gebreken schriftelijk kenbaar de maken onmiddellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken. Laattijdige klachten worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moeten we in de gelegenheid worden gesteld het geleverde of gepresteerde te controleren.
2.   Klachten verlenen aan de klant niet het recht om de uitvoering van haar verplichtingen tegenover ons op te schorten.
3.   De verplichtingen van ons vervallen in ieder geval indien de klant voorgaande bepalingen inzake aanvaarding, ingebruikname en melding van gebreken niet naleeft, of indien hij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht of door derden, andere dan door ons erkende personen, heeft laten verrichten.
4.   Op alle geleverde materialen geldt enkel de fabrieksgarantie.
5.   Indien een artikel vervangen word onder garantie is enkel het artikel kosteloos, werkuren en verplaatsing kunnen aangerekend worden.
6.   Gedurende de periode van 1 jaar na de voorlopige oplevering of ingebruikname waarborgt de aannemer
de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
Elke rechtsvordering uit dien hoofde is echter slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de termijn van 6 maanden na de dag dat de opdrachtgever kennis kreeg van het gebrek.
 
4.   Geschillen
1.   Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2.   Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waaronder wij vallen.

Print deze voorwaarden